1. 03.19
  Mon
    松山
 2. 03.20
  Tue
    松山
 3. 03.21
  Wed
    松山
 4. 03.22
  Thu
  休場
 5. 03.23
  Fri
    小松島
 6. 03.24
  Sat
    小松島
    いわき平
 7. 03.25
  Sun
    小松島
    いわき平